De teamleden kunnen rechtstreeks zowel telefonisch als via e-mail bereikt worden.
Via de links komt u op de persoonlijke website terecht of krijgt u meer informatie over deze collega.

Mieke Liebaert

Mieke

In 2003 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de UGent. Nadien heb ik mij verder bijgeschoold tot experiëntieel en ontwikkelingsgericht psychotherapeut voor kinderen en jongeren aan de Universiteit Antwerpen.
Het werken met kinderen/jongeren en hun ouders is mijn passie. Als cliëntgerichte therapeut geloof ik in de innerlijke kracht van de cliënt en gaan we in therapie samen op zoek naar deze krachtbronnen en worden deze versterkt door middel van speltherapie, psychodrama, ouder-kind therapie, ouderbegeleiding, gesprekstherapie, etc… waardoor problemen, zorgen verdwijnen en de levenskwaliteit opmerkelijk verbetert.


Website: www.kinderpsycholoogsintniklaas.be
GSM: 0484/29.13.12
E-mail:mieke@groepspraktijkcocon.be

Loes De Wachter

Loes

Mijn naam is Loes De Wachter. In 2019 studeerde ik af als klinisch psycholoog aan de Katholieke Universiteit Leuven. Hiernaast werk ik ook als psycholoog in een mobiel crisisteam voor kinderen en jongeren bij het netwerk PANGG 0-18 waar ik kortdurende trajecten met gezinnen loop.
Ik zie het werken met kinderen en jongeren als het werken met gezinssystemen en bekijk graag samen met de jongere en zijn ouders op welke domeinen hij/zij is vastgelopen in het leven. Door te focussen op de krachten van het gezin en de omgeving werken we samen naar verandering. Hulpvragen kunnen heel uiteenlopend zijn en verschillende thema’s inhouden, zoals emotionele problemen, sociaal en schools functioneren, ouderbegeleidingen,... Ik bekijk steeds samen met de jongere en het gezin waar er nood aan is en hoe de therapie het best vorm krijgt met als doel het psychisch welbevinden te verhogen.


Gsm: 0469 14 29 01
E-mail:Loes@groepspraktijkcocon.be

Sarah Vrancken

Sarah

In 2004 studeerde ik af aan de UGENT als klinisch psycholoog. Later heb ik aan de KU Leuven een opleiding relatie- gezin en systeempsychotherapie gevolgd. Ik werk dus met gezinnen, koppels, ouders, broers en zussen. Allemaal groepjes of systemen. Een gezin zie ik als een mini stukje maatschappij.
Ook individueel zie ik je als een stukje van dit geheel.
In de huidige maatschappij staan gezinnen onder druk en veranderen ze ook veel.
Er zijn naast het klassieke kerngezin met een één-verdiener, veel tweeverdieners, nieuw samengestelde gezinnen en alleenstaande ouders. Kinderen dienen goed te presteren op school, ouders moeten goede partners zijn, goede ouders zijn, tegelijkertijd hun carrière uitbouwen op het werk en nog een hoop vriendschappen blijven onderhouden... Gezinnen zijn dus dynamische systemen, die zich noodgedwongen moeten aanpassen aan allerlei obstakels en veranderingen. Wanneer het niet meer draait, een gezin, of een relatie binnen een gezin niet meer goed zit, zoek ik mee naar het benoemen van de kwetsbaarheden, de sterktes en de nieuwe doelen. Ik tracht gezinsleden terug te verbinden met elkaar door ze te laten stilstaan bij al deze zaken, die hen als gezin kenmerken.
Binnen gesprekstherapie gaan we op een creatieve, verhalende en/of oplossingsgerichte manier samen op zoek naar nieuwe wegen.


Gsm: 0485/30.85.85
E-mail: Sarah@groepspraktijkcocon.be
Website: www.klinischpsycholoog.be

Katrien Heirman

Katrien

Ik ben Katrien Heirman, klinisch psycholoog en EMDR- therapeut (i.o.). Hiernaast heb ik ook een opleiding suïcidepreventie gevolgd.Ik werk met jongvolwassenen, volwassenen en ouderen. Ik heb alreeds ervaringen opgedaan in een Centrum Geestelijke Gezondheidszorg (CGG) waar ik werk met cliënten rond emotionele problemen (depressieve klachten, angstklachten, suïcidale gedachten), traumatische ervaringen, verlies ervaringen, relationele problemen, werk/school gerelateerde problemen, problemen in het gezin en opvoedingsondersteuning, verslavingsproblematiek en identiteitsproblemen.

Naast gesprekstherapie werk ik ook (indien aangeraden) met Eye MovementDesensitizationandReprocessing, afgekort tot EMDR. Dit is een therapie voor mensen die moeilijkheden blijven ondervinden met de gevolgen van een negatieve levenservaring vb. een traumatische ervaring, een ongeval, seksueel overschrijdend gedrag, fysisch en/of psychisch geweld,…Onderzoek wees uit dat onder andere depressieve klachten, angstklachten en fobieën via EMDR behandeld kunnen worden wanneer deze klachten gebaseerd zijn op onverwerkte herinneringen. Via EMDR gaan we deze negatieve levenservaringen verwerken.

Als klinisch psycholoog hecht ik veel belang aan de therapeutische relatie. Ik werk tijdens de gesprekken op een empathisch en spontane manier. Ik vind het heel belangrijk dat mensen zich op hun gemak voelen gedurende het gesprek, zodat we op deze manier samen een weg kunnen zoeken doorheen de begeleiding.


Gsm: 0493/17.66.52
Email: katrien@groepspraktijkcocon.be
Website: www.katrienheirman.be

Nicolas Neirynck

Nicolas Gsm: 0476/ 28.49.74
Email: Nicolas@groepspraktijkcocon.be

Ik ben Nicolas en werk als integratief psychotherapeut binnen groepspraktijk CoCon met volwassenen. Hierbuiten ben ik ook nog aan de slag als out-reachend psycholoog binnen het project RADAR CONNECT waar ik jongeren begeleidt met een psychotische kwetsbaarheid.
Voor mij als psycholoog en als mens staat de ontmoeting centraal waarin we samen naar je lijden kijken. Binnen mijn manier van denken zijn psychische klachten steeds betekenisvol binnen een levensverhaal. Al kan deze betekenis in aanvang volledig zoek zijn. Mijn rol in een begeleiding bestaat er in om te vertrekken vanuit jouw klachten en je te helpen onderzoeken wat ze kunnen verklappen over hetgeen onderliggend stroef loopt. Vertrouwend op jouw kunnen, help ik je zoeken naar een opening om het anders aan te pakken.
Als integratief therapeut vertrek ik vanuit jouw ervaring: je gevoelens, je lijfelijke ervaringen, je gedachten, beelden die bij je opkomen,..Jij bent de expert over jezelf en ik maak gebruik van mijn nieuwsgierigheid en mijn therapeutische vaardigheden om jou hier doorheen te loodsen.
Ik werk voornamelijk via individuele gesprekstherapie en heb het meeste ervaring met allerlei angsten, depressieve klachten, hulp bij emotieregulatie, identiteitszoektochten en stressklachten. Mensen met een diagnose autisme, dwangklachten of een verslavingsproblematiek liggen buiten mijn expertise.


Irene Geeroms

Irene Gsm: 0473/ 47.90.75
Email: Irene@groepspraktijkcocon.be

Als kinder- en jeugdpsycholoog is werken met kinderen en hun gezin mijn passie. Wanneer er zich problemen voordoen binnen de ontwikkeling van een kind of in de relaties met zijn/haar omgeving is het belangrijk dit niet te lang te laten aanslepen als blijkt dat het kind/jongere niet instaat is er eigenhandig uit te komen. Ik ga op weg met het kind/jongere en het gezin om deze te versterken en verandering te beogen.

Er zijn veel mogelijke manieren van aanpak, ik zal telkens kijken naar waar er voor kinderen/jongeren en ouders het meeste nood is en welke aanpak het meest geschikt is. De therapie wordt steeds in samenspraak met ouders en kinderen/jongeren besproken en gekozen, alsook op geregelde tijdstippen geëvalueerd.


Marianne Katz

Marianne Klinisch psycholoog en kinderpsychotherapeut
Gsm: 0475/344151
Email: Marianne@groepspraktijkcocon.be
In 1979 ben ik afgestudeerd als klinisch psycholoog aan de U.L.B. Ik heb mij doorheen de jaren bijgeschoold tot psychodynamische kinderpsychotherapeut.
De afgelopen 40 jaar heb ik als psycholoog en kindertherapeut ervaring opgedaan in het werken met kinderen, jongeren en hun ouders. De hulpvraag kan over uiteenlopende klachten gaan. Het is van essentieel belang om een vertrouwensrelatie tot stand te brengen en een aanpak op maat te vinden op basis van de nood en de hulpvraag. Dit kan leiden tot speltherapie, ouder-kind therapie, ouderbegeleiding, gesprekstherapie of andere ...
Bovendien heb ik mij de laatste 10 jaar meer specifiek gericht tot de baby’s en peuters; dit houdt in de begeleiding van zwangere vrouwen en ouders die moeilijkheden ervaren met hun baby. Samen leren wij kijken naar baby’s en jonge kinderen in relatie tot hun ouders, gezin en bredere omgeving. Deze kortdurende benadering stelt ons in staat om de interactie tussen ouder en kind beter te begrijpen en preventief te handelen zodat de baby of peuter zich optimaal kan ontwikkelen.

Rocio Forero B.

Rocio Psychologe voor volwassenen
GSM:0470/971 564
Email: Rocio@groepspraktijkcocon.be
Ik ben Rocio en begeleid zowel individuen als koppels.
Samen zoeken we naar de kracht achter levensverhalen,
  • om een herstellend proces te bevorderen
  • om plaats te geven aan emoties
  • om plaats te geven aan een positiever zelfbeeld, zelfvertrouwen en eigenwaarde
  • om vol vertrouwen naar de toekomst te kijken
Je kunt bij mij terecht voor psychotherapie en coaching van jongeren en volwassenen, relatietherapie. Vragen rond seksualiteit, intimiteit, relaties in individuele of -partnertherapie . Dit alles via gesprek of op een creatieve manier (kunst als therapeutisch instrument). Ik heb een specifieke expertise met mensen met migratieachtergrond en mensen die vast zitten in hun artistiek proces.
Ik geef in volgende talen therapie: Nederlands, Engels en Spaans (moedertaal).
Ik werk graag via een beeldende manier zoals deze tekening uitdrukt
Muneca

Sylvie Loots

Sylvie GSM:0485/98.44.33
Email: Sylvie@groepspraktijkcocon.be

Ik ben Sylvie Loots, in 2010 afgestudeerd als master klinische psychologie aan de Universiteit van Gent.

Ik werk hoofdzakelijk met adolescenten en volwassenen op individuele basis via gesprekstherapie. Mijn aanpak vertrekt niet vanuit één specifieke stroming, het hangt af van de hulpvra(a)g(en) waarmee mensen zich aanmelden. Wel tracht ik steeds de achtergrond van mensen uit te diepen en op zoek te gaan naar gronden waaruit bepaalde problemen voortkomen. Hierdoor ontwikkelen mensen vaak nieuwe inzichten over zichzelf en hun gedrag.

Naast psycholoog ben ik ook erkend bemiddelaar. Ik volgde hiervoor een opleiding aan de Universiteiten van Antwerpen en Gent (2019 - 2020). Bemiddeling biedt een waardevol alternatief voor het helpen oplossen van tal van familiale en andere conflicten buiten de rechtbank om. Een belangrijke voorwaarde om een bemiddelingstraject op te starten is dat het vrijwillig gebeurt. Als bemiddelaar stel ik me neutraal en onafhankelijk op en begeleid ik het traject. De bedoeling van gesprekken in het kader van bemiddeling is om te komen tot een gezamenlijk gedragen oplossing/akkoord door de verschillende betrokkenen.


Lotte Gysens

Lotte GSM:0499/87.72.37
Email: Lotte@groepspraktijkcocon.be

Als jonge en enthousiaste klinisch psycholoog specialiseerde ik mij in het werken met kinderen, jongeren en hun gezin aan de hand van keuzevakken en stages. Ik hou ervan om mij af te stemmen op de leefwereld van kinderen, hen op hun gemak te laten voelen en hen te helpen. Ik ben dan ook zeer enthousiast om hiermee aan de slag te kunnen gaan op een professionele manier. In de begeleiding werk ik ernaar om samen met cliënten op zoek te gaan naar een manier om het welbevinden van het kind en de context te verhogen. Ik bied zowel eerstelijnspsychologische interventies aan als diagnostiek. Dit alles doe ik met de nodige ondersteuning van de ervaren collega’s binnen de praktijk.


Micha Pauwels

Lotte GSM:0479/17.64.56
Email: Micha@groepspraktijkcocon.be

Mijn naam is Micha Pauwels.
In 2000 ben ik afgestudeerd als bachelor logopediste aan de Thomas More hogeschool te Antwerpen. Graag wil ik helpen bij kinderen met articulatie- , taal- en leerproblemen. Ik ben vooral gespecialiseerd in reken-, lees- en spellingsproblemen ( dyscalculie, dyslexie en dysorthografie ). Ook kinderen van het secundair onderwijs die begeleiding nodig hebben tijdens hun schoolloopbaan ( "leren leren", studie-coaching) zijn welkom.
Vermits ik met verschillende scholen in de regio samenwerk heb ik een nauw contact met de leerkrachten en zorgcoordinators.
Ook ouders worden bij de therapie betrokken zodat we samen de problemen van het kind trachten te verhelpen en het welbevinden te verhogen.
Mijn rol bestaat erin het lezen, schrijven, rekenen, spreken,... niet als een "obstructie te ervaren maar als een fijn hulpmiddel in het leven.


Ömer Yilmaz

Lotte GSM:0485.85.09.02
Email: Omer@groepspraktijkcocon.be

Ik ben een jonge psycholoog die graag met vol enthousiasme luistert naar uw verhaal. Na een intakegesprek kunnen we samen bekijken hoe ik u het best kan helpen om uw gewenste doelen te bereiken. Ik maak gebruik van de best geschikte methoden en pas me aan naar het tempo dat u verkiest.
Therapeutische sessies kunnen gevoerd worden in het Nederlands, Turks of Engels.
Ik werk voornamelijk met volwassenen, wiens problematieken vrij gevarieerd kunnen zijn; relatieproblemen, angsten,  depressieve klachten, burn-out, identiteitskwesties, verslaving, chronische pijn, agressie, ...